Miễn phí sức khỏe tâm thần
Chăm sóc, làm sẵn có
bất cứ ai, bất cứ nơi nào.

không có hình thức bảo hiểm, không có chướng ngại vật. Giúp chúng tôi trao quyền cho những người chiến đấu cho sức khỏe và hạnh phúc bằng trực tiếp bao gồm các chi phí. Đối với hàng triệu ra có những người ước mơ của cảm giác cũng một lần nữa, bạn làm cho nó một thực tế.

Quá nhiều người không đủ khả năng chăm sóc sức khỏe tâm thần.
Chúng tôi đang làm việc để thay đổi điều đó.

$0
HÓA ĐƠN CỦA CHÚNG TÔI
BỆNH NHÂN NHẬN ĐƯỢC
36,000
SỐ LƯỢNG NGƯỜI
RAD ĐÃ GIÚP
133
CÁC QUỐC GIA CỦA CHÚNG TÔI
TEAM ĐÃ HỖ TRỢ

Các nhà tài trợ RAD đã cho 36.000 người truy cập để giúp đỡ, hạnh phúc và hy vọng, đây là một số câu chuyện của họ...